Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

          เครื่องผลิตน้ำนาโนบัพเบิล           ( Nano Bubble ) ในประเทศญี่ปุ่น

 

โมเลกุลของน้ำปกติ(ภาพซ้าย) กับขนาดของโมเลกุลน้ำออกซิเจน(ภาพขวา)

 

    น้ำออกซิเจน ใช้ในการทำความสะอาดรูขุมขน เนื่องจากโมเลกุลของน้ำออกซิเจน มีขนาดเล็กกว่าน้ำปกติจึงสามารถชะล้างความสกปรกได้ดีกว่า 


เปรียบเทียบฟองอากาศจากตู้ปลา    (ภาพซ้าย) กับ ฟองอากาศน้ำนาโนบัพเบิล Nano Bubble (ภาพขวา)

รับติดตั้งเครื่องทำออกซิเจนและผลิตน้ำในแบรนด์ต่างๆ

  • น้ำออกซิเจน
  • น้ำดื่มธรรมดา
  • รับออกแบบ และติดตั้งระบบเครื่่องผลิตน้ำระบบนาโนออกซิเจน และระบบธรรมดา

Micro Nano Bubble Technology

 

 

" ภาพโรงงานต้นแบบการผลิตน้ำนาโนบัพเบิลที่ประเทศญี่ปุ่น"

 

 

    ตู้เก็บความดันของการผลิตน้ำนาโนบัพเบิล(น้ำออกซิเจน) ซึ่งมีหลักการคือ ทำน้ำให้เย็นจัด อุณหภูมิ 5 -10 องศาเซลเซียส

ควบคุมความดันบรรยากาศ จึงจะสามารถทำให้ค่าออกซิเจนละลายในน้ำเพิ่มมากขึ้น